https://www.traditionrolex.com/1 Obchodní podmínky
Celkem 0 položek
0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.psikseft.cz.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající: Petr Hrdlička IČ:87583305, DIČ:CZ7502124718
místo podnikání: Zahradní 289, 67201 Moravský Krumlov 
reg. ŽÚ Moravský Krumlov a tímto OSVČ provozovaný internetový obchod www.psikseft.cz

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem a popisem zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

II.Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.
 2. Objednání zboží (uzavření kupní smlouvy) se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku ( specifikaci zboží, počet kusů, cenu zboží, specifikaci úhrady a způsob doručení na místo dodání) Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.
 3. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s informacemi o ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.psikseft.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky.
 4. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se zásadami ochrany osobních údajů“ - GDPR (General Data Protection Regulation). V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

III. Dodací podmínky

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pro páteční závoz přijímá prodávající závazně objednávky vždy čtvrtka do 1900hodin. Při nedodržení daného termínu si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit na následující týden.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškerého úsilí prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží. V případě platby předem na účet prodávajícího má v tomto případě kupující právo na okamžité vrácení již uhrazené finanční částky.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží může prodávající zajistit s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné obchodní podmínky – čl V. Doprava
 5. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce..
 6. V případě objednání velkého množství zboží, které neodpovídá běžné spotřebě může prodávající požadovat po kupujícím úhradu zálohy za dané zboží před jeho dodáním.


IV. Forma úhrady

 1. Platba při osobním převzetí zboží - za zboží zaplatíte až v okamžiku osobního převzetí.
 2. Platba při osobním doručení zboží - za zboží zaplatíte v hotovosti až v okamžiku doručení na místo dodání.
 3. Platba při doručení přepravní službou, Českou poštou,s.p., (dobírka) - za zboží zaplatíte v hotovosti až v okamžiku doručení na místo dodání. K hodnotě objednávky bude připočten poplatek Kč 30,--. Při hodnotě Vaší objednávky nad Kč 500,-- se doběrečné neúčtuje.
 4. Platba předem na účet prodávajícího č. 2234702063/0800 ,jako variabilní symbol zadejte číslo Vaší objednávky, které obdržíte mailem po objednání zboží. Úhradit je nutné částku 'C E L K E M' dle Vaší objednávky. . Objednané zboží bude expedováno ihned po připsání úhrady na účet prodávajícího.

V. Doprava

Způsob dopravy a platby zboží je možné vybrat v průběhu odesílání objednávky, vše je přehledně uspořádáno pro zákazníkovo pohodlí.  Dopravu zajišťujeme pouze na území ČR.

 1. Zboží je možno vyzvednout osobně po obdržení výzvy mailem v sídle firmy
  denně od 1700 do 2000 hodjinak po dohodě – neplatíte žádný poplatek.
 2. Zboží je možno vyzvednout osobně po obdržení výzvy mailem na naší kamenné prodejně: Moravský Krumlov, Růžová 154, Po-Pá 830-1200, 1300-1630, So 800-1030 hod – neplatíte žádný poplatek.
 3. Zboží Vám rádi osobně doručíme vždy v pátek od 1700 do 2000hod v oblasti zahrnující Brno, přes Rajhrad, Modřice, Rosice, Ivančice, Oslavany, Mohelno, Dukovany, moravskokrumlovsko, Pohořelice, Miroslav, Hostěradice, viz oblast vyznačená na přiložené mapce/ za symbolický poplatek Kč 45,--
 4. Doprava přepravní službou – dopravné Kč 115,--( plus popřípadě doběrečné dle odst. IV bod 3 obch. podmínek. U zásilky vážící nad 90kg bude dopravné řešeno individuálně dle dohody na tel. 608 152 300.
  K zajištění Vaší plné spokojenosti je nezbytně nutné v objednávkovém formuláři vyplnit přesnou doručovací adresu, kde budete přepravní službou zastiženi ( do zaměstnání, k sousedům, na chalupu apod.) Přepravní služba rozváží zásilky v pracovní dny od 900 do 1700 hod. O odeslání zásilky budete informování mailem, včetně kódu, na základě kterého můžete cestu Vaší zásilky sledovat na internetu. Přepravní služba se Vás pokusí zastihnout maximálně 2x!!!
 5. Balík do ruky České pošty s.p., dopravné Kč 150,--(plus popřípadě doběrečné dle odst. IV bod 3 obch. podmínek. Možno využít pouze u zásilek do 10kg včetně obalu. Zásilky nad 10kg budou zaslány přepravní službou.

Doprava - zjednodušený přehled

Způsob doručení

Cena

Osobní odběr

0,-

Osobní doručení

45,-

Obchodní balík České pošty s.p. do Kč 500,--

150,- +30,- (180,-)

Doprava přepravní službou do Kč 500,--

115,- +30,- (145,-)

Obchodní balík České pošty s.p nad Kč 500,--

150,-

Doprava přepravní službou nad Kč 500,-

115,-

VI.Reklamace

 1. Případné reklamace vyřídíme individuálně dohodou s Vámi k Vaší plné spokojenosti v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Délka záruky z titulu práva za vady dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je na nové zboží 24 měsíců. Pokud se jedná o použité spotřební zboží, doba záruky je stanovena na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží prodávajícím a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.
 3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním (opotřebením), nesprávným použitím, špatným skladováním.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 6. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 7. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 8. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

POSTUP REKLAMACE

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. V zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímáme vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.
Prosíme vás, abyste tedy v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

  • ·Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  • ·Zboží zašlete na naši adresu jako doporučený balík ( ne dobírku!)
  • ·Uveďte důvod reklamace, včetně Vaší adresy
  • Přiložte doklad o nabytí zboží v našem obchod

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@psikseft.cz .
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

VIII.Odstoupení od smlouvy

 1. 1.Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 7. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
  a. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky
  b. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

IX.Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.psikseft.cz.
 2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 4. prosince 2018.